سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت دو تاسیس حقوقی متفاوت هستند اما بعضی از حقوقدانان آن دو را خلط کرده و دارای یک ماهیت می دانند و از همین رو در برخی قراردادهای تجاری قبل از سال 1376 نیز از واژه سرقفلی یه اشتباه استفاده شده است به عبارتی کلمه سرقفلی بیشتر از حق کسب و پیشه و تجارت استفاده می شود اما در هر حال این وظیفه دادگاه است که به ماهیت قضیه پی ببرد. تعریف سرقفلی: سرقفلی عبارتست از مبلغی که در ابتدای اجاره اماکن تجاری از سوی مستاجر به موجر پرداخت می شود که در پایان اجاره نیز باید از سوی موجر با توجه به شرط مندرج در قرارداد به مستاجر مسترد شود.یعنی طرفین می توانند شرط کنند در پایان اجاره موجر مکلف است همان مبلغ را به مستاجر پس بدهد با بر اساس قیمت عادله روز طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری یا مطابق جدول شاخص بهای کالای بانک مرکزی. حق کسب و پیشه و تجارت بعضی بجای حرف واو از حرف یا استفاده می کنند. اما در هر حال حق کسب و پبیشه مبلغی است که در پایان اجاره اماکن تجاری و تخلیه آن باید از سوی موجر به مستاجر پرداخت شود بدون آنکه در ابتدای اجاره چنین مبلغی از طرف مستاجر به موجر پرداخت شده باشد. تفاوت حق سرقفلی و حق کسب و پیشه سرقفلی در ابتدای اجاره از طرف مستاجر به موجر پرداخت می شود اما سرقفلی در پایان اجاره از طرف موجر به مستاجر پرداخت می شود.در اجاره اگر صحبتی از حق سرقفلی نشده باشد در پایان اجاره مستاجر حق مطالبه آنرا ندارد اما در حق کسب و پیشه باید در پایان اجاره پرداخت شود.حق سرقفلی مربوط به اجاره اماکن تجاری از 1/1/1376 به بعد است و حق کسب و پیشه مربوط به اجاره اماکن تجاری قبل از 1/1/1376 بوده و مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 است.انتقال حق سرقفلی باید به موجب سند رسمی باشد اما حق کسب و پیشه با قرارداد عادی نیز ایجاد میشود.

منبع : آژانس مسکن ناظمیان |سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت
برچسب ها : اجاره ,سرقفلی ,مستاجر ,موجر ,پیشه ,پرداخت ,پایان اجاره ,اماکن تجاری ,اجاره اماکن ,موجر پرداخت ,ابتدای اجاره ,اجاره اماکن تجاری